Cai Shen Dao | Mark Heng's Punny Wit Cite

  1. Cai Shen Dao, Take 2
  2. Upside-Down Chinese, Anyone?